Štúdium

Štúdium je jeden zo základných pilierov našej dominikánskej spirituality. Najkrajším darom, ktorý sv. Dominik dal Cirkvi, je nadšenie pre Pravdu, ktoré ho rozohňovalo a ktoré zanechal svojim bratom a sestrám ako dedičstvo. V dominikánskej tradícii bolo štúdium chápané predovšetkým ako horlivé hľadanie Božej pravdy, ktorou sa živila kontemplácia a ohlasovanie Božieho slova. Štúdium je účinný nástroj, ktorý formuje z nasledovníkov sv. Dominika kontemplatívnych ľudí a skutočných apoštolov.

Dominikánske štúdium nemá cieľ samo v sebe, ale je zamerané na evanjelizáciu. Teologické a profesionálne štúdium sestier má za cieľ pripraviť sa na poslanie vlastné Kongregácii.
Pravidelné štúdium chápeme ako nevyhnutný prostriedok pri hľadaní a spoznávaní pravdy. Je zakorenené v načúvaní Božiemu Slovu a vedie k pochopeniu reality vo svetle evanjelia. V dôvere, že je možné dosiahnuť pochopenie zmyslu veta a života, a že poznanie každej pravdy privádza k „jedinej Pravde“, nachádzame záľubu a potešenie v štúdiu. Štúdium formuje schopnosti hľadania, porovnávania, rozlišovania, pozorovania a objektívneho hodnotenia kultúry.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes