Rehoľná observancia

observancia 2Verné zachovávanie dominikánskeho spôsobu života sa nazýva rehoľnou observanciou. Observancia má význam, len ak napomáha vlastnému poslaniu kongregácie. Okrem už spomínaných podstatných prvkov (život v spoločenstve, zachovávanie evanjeliových rád, život modlitby, štúdium), nám k autentickému prežívaniu poslania pomáhajú pomocné prvky: klauzúra, silentium, habit a skutky pokánia.

1. Klauzúra
Klauzúra vytvára vhodné podmienky na rozvíjanie a prehĺbenie modlitby a kontemplácie, je nevyhnutná pre dobré štúdium a v spoločnom živote umožňuje rast sesterskej lásky (porov. KO 47).

2. Silentium
Silencium zohráva dôležitú úlohu v dominikánskej reholi, pretože nás formuje na kazateľky otvorené a načúvajúce Bohu i človeku, pomáha vidieť a hodnotiť udalosti, situácie a osoby vo svetle evanjelia. Slúži zvnútorneniu života, nadobudnutiu pokoja, modlitbe, štúdiu pravdy, napomáha načúvaniu v dialógu s druhými a dáva silu nášmu kázaniu.

3. Habit
Habit je vonkajším znakom zasvätenia, skrze ktorý vyjadrujeme svoju príslušnosť k reholi. Zároveň sa stáva tichým kázaním, ktoré poukazuje na nadprirodzené hodnoty a vyzýva k uvažovaniu o nich.

4. Skutky pokánia
Skutky pokánia sú súčasťou dominikánskej askézy, ktorá kladie dôraz skôr na vnútorné umŕtvovanie spočívajúce v praktizovaní čností a nevyžaduje nevyhnutne veľké vonkajšie umŕtvovanie. Dostatok možností nám k tomu ponúka vernosť modlitbe, štúdiu, apoštolátu a snaha vytvárať skutočné spoločenstvo v komunite.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...