Rehoľná observancia

observancia 2Verné zachovávanie dominikánskeho spôsobu života sa nazýva rehoľnou observanciou. Observancia má význam, len ak napomáha vlastnému poslaniu kongregácie. Okrem už spomínaných podstatných prvkov (život v spoločenstve, zachovávanie evanjeliových rád, život modlitby, štúdium), nám k autentickému prežívaniu poslania pomáhajú pomocné prvky: klauzúra, silentium, habit a skutky pokánia.

1. Klauzúra
Klauzúra vytvára vhodné podmienky na rozvíjanie a prehĺbenie modlitby a kontemplácie, je nevyhnutná pre dobré štúdium a v spoločnom živote umožňuje rast sesterskej lásky (porov. KO 47).

2. Silentium
Silencium zohráva dôležitú úlohu v dominikánskej reholi, pretože nás formuje na kazateľky otvorené a načúvajúce Bohu i človeku, pomáha vidieť a hodnotiť udalosti, situácie a osoby vo svetle evanjelia. Slúži zvnútorneniu života, nadobudnutiu pokoja, modlitbe, štúdiu pravdy, napomáha načúvaniu v dialógu s druhými a dáva silu nášmu kázaniu.

3. Habit
Habit je vonkajším znakom zasvätenia, skrze ktorý vyjadrujeme svoju príslušnosť k reholi. Zároveň sa stáva tichým kázaním, ktoré poukazuje na nadprirodzené hodnoty a vyzýva k uvažovaniu o nich.

4. Skutky pokánia
Skutky pokánia sú súčasťou dominikánskej askézy, ktorá kladie dôraz skôr na vnútorné umŕtvovanie spočívajúce v praktizovaní čností a nevyžaduje nevyhnutne veľké vonkajšie umŕtvovanie. Dostatok možností nám k tomu ponúka vernosť modlitbe, štúdiu, apoštolátu a snaha vytvárať skutočné spoločenstvo v komunite.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...