Rehoľná observancia

observancia 2Verné zachovávanie dominikánskeho spôsobu života sa nazýva rehoľnou observanciou. Observancia má význam, len ak napomáha vlastnému poslaniu kongregácie. Okrem už spomínaných podstatných prvkov (život v spoločenstve, zachovávanie evanjeliových rád, život modlitby, štúdium), nám k autentickému prežívaniu poslania pomáhajú pomocné prvky: klauzúra, silentium, habit a skutky pokánia.

1. Klauzúra
Klauzúra vytvára vhodné podmienky na rozvíjanie a prehĺbenie modlitby a kontemplácie, je nevyhnutná pre dobré štúdium a v spoločnom živote umožňuje rast sesterskej lásky (porov. KO 47).
2. Silentium
Silencium zohráva dôležitú úlohu v dominikánskej reholi, pretože nás formuje na kazateľky otvorené a načúvajúce Bohu i človeku, pomáha vidieť a hodnotiť udalosti, situácie a osoby vo svetle evanjelia. Slúži zvnútorneniu života, nadobudnutiu pokoja, modlitbe, štúdiu pravdy, napomáha načúvaniu v dialógu s druhými a dáva silu nášmu kázaniu.
3. Habit
Habit je vonkajším znakom zasvätenia, skrze ktorý vyjadrujeme svoju príslušnosť k reholi. Zároveň sa stáva tichým kázaním, ktoré poukazuje na nadprirodzené hodnoty a vyzýva k uvažovaniu o nich.
4. Skutky pokánia
Skutky pokánia sú súčasťou dominikánskej askézy, ktorá kladie dôraz skôr na vnútorné umŕtvovanie spočívajúce v praktizovaní čností a nevyžaduje nevyhnutne veľké vonkajšie umŕtvovanie. Dostatok možností nám k tomu ponúka vernosť modlitbe, štúdiu, apoštolátu a snaha vytvárať skutočné spoločenstvo v komunite.

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes