Komunitný život

Komunitný život je podstatným prvkom pre špecifický cieľ dominikánskej rehole, ktorým je kázanie.
Sv. Dominik chápal dôležitosť významu spoločenstva pre účinnú službu ohlasovania. Preniesol službu slova na celé spoločenstvo. Apoštolské poslanie je vždy dielom komunity a nikdy nie je len čisto osobnou záležitosťou. Apoštolská činnosť v dominikánskom živote je vždy prijímaná komunitou.
Žiť v komunite znamená rásť v láske. Dominik videl v komunitnom živote uskutočnenie ideálu prvokresťanskej komunity, kde všetci mali jedno srdce a jednu dušu a všetko mali spoločné (porov. Sk 4, 32). Ak členovia dominikánskej komunity žijú v harmónii ducha a v jednote s Kristom, ich komunitný život sa stáva živým kázaním. Je tiež dôkazom, že je možné žiť kresťanský ideál jednoty a lásky.
V našich komunitách túžime žiť podľa Kristovho prikázania lásky: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 15, 12), ktoré nesie v sebe bezvýhradné darovanie seba samých a vzájomné prijímanie (KO čl. 11).

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes