Komunitný život

Komunitný život je podstatným prvkom pre špecifický cieľ dominikánskej rehole, ktorým je kázanie.

Sv. Dominik chápal dôležitosť významu spoločenstva pre účinnú službu ohlasovania. Preniesol službu slova na celé spoločenstvo. Apoštolské poslanie je vždy dielom komunity a nikdy nie je len čisto osobnou záležitosťou. Apoštolská činnosť v dominikánskom živote je vždy prijímaná komunitou.

Žiť v komunite znamená rásť v láske. Dominik videl v komunitnom živote uskutočnenie ideálu prvokresťanskej komunity, kde všetci mali jedno srdce a jednu dušu a všetko mali spoločné (porov. Sk 4, 32). Ak členovia dominikánskej komunity žijú v harmónii ducha a v jednote s Kristom, ich komunitný život sa stáva živým kázaním. Je tiež dôkazom, že je možné žiť kresťanský ideál jednoty a lásky.

V našich komunitách túžime žiť podľa Kristovho prikázania lásky: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás“ (porov. Jn 15, 12), ktoré nesie v sebe bezvýhradné darovanie seba samých a vzájomné prijímanie (KO čl. 11).

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...