Zasvätená od detstva…

25. júl. 2017 | Články

„Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami, kto sa ti vyrovná?“ /Ž 40, 6/

Narodila sa v siedmom mesiaci tehotenstva a vážila necelé kilo. Jej život bol v nebezpečenstve. To boli začiatky života sestry Lamberty, OP.  Zatiaľ, čo matka trávila čas pri nej v nemocnici, otec sa doma modlil: „Bože, prosím, ak ju zachrániš, zasväcujem Ti ju!“. Malá Marienka silnela a rástla. Nevedela nič o otcovej modlitbe. Až keď sa v dospelosti rozhodla vstúpiť k sestrám dominikánkam, otec jej prezradil tajomstvo, o ktorom vedel len on a Boh. Nechcel jej to povedať skôr, aby ju v živote neovplyvňoval a aby necítila nejaký nátlak.

Sr. Lamberta vstúpila do Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy ako 22 ročná. Dominikov súcit sa snažila odovzdávať obyvateľom Domova sociálnych služieb MUDr. V. Pospíšila v Petrovanoch, kde vykonávala prácu sanitárky 20 rokov. Toho času žije  v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde je nápomocná ako krajčírka a pomáha aj pri domácich prácach.

Začiatkom júla oslávila sestra Lamberta 60. narodeniny v kruhu svojich spolusestier, ktoré spolu s ňou ďakovali Pánovi za dar jej života a vyprosovali požehnanie a milosti do nastávajúcich dní a rokov.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...