Liturgia

liturgiaPodľa vzoru sv. Dominika, ktorý sa ustavične modlil, prežívame spoločenstvo s Bohom intenzívnym spôsobom v liturgickej a osobnej modlitbe. Kontempláciou Božích tajomstiev rastieme v láske k Bohu a v apoštolskom nadšení. KO čl. 30

Podľa vôle sv. Dominika patrí slávnostné a spoločné slávenie liturgie k zvlášť dôležitým úlohám nášho rehoľného povolania. Spoločné slávenie liturgie je posvätnou povinnosťou pre spoločenstvo, ako aj pre jednotlivca.

Sv. Písmo

Dominik hľadal svoju každodennú potravu vo Sv. písme. Stále nosil so sebou Matúšovo evanjelium a Pavlove listy. Sadnime si spolu s Dominikom ku Kristovým nohám, aby sme boli „živené Božím slovom.

Eucharistia

Denným slávením Eucharistie kontemplujeme tajomstvo spásy a máme na ňom podiel. (KO čl. 31) Blahoslavená Imelda, patrónka našej kongregácie, nás inšpiruje k mimoriadnej úcte k Eucharistii, ktorá má korene v dominikánskej tradícii. Eucharistia je najväčším prejavom Kristovej lásky a prameňom našej vzájomnej lásky a jednoty v komunitách. Je stredobodom nášho života a silou pre naše kázanie. (Základné konšt. VII.)

Liturgia hodín

Boha oslavujeme v liturgii hodín, ktorá nás spája s univerzálnou cirkvou a pozýva nás k uvažovaniu o jeho nekonečnom milosrdenstve. KO čl. 32
Sv. Dominik pripisoval veľký význam spoločnému sláveniu liturgie hodín, ktorá je dôležitým prvkom dominikánskeho života. Sestry spoločne slávia liturgiu hodín a obzvlášť ranné a večerné chvály.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...