Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2014

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2013. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 9 379,31 EUR, sme použili pre Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova (vybudovanie cyklotrasy, dokúpenie edukačných pomôcok a nábytku do tried) a časť na debarierizáciu kúpeľne Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2014. Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá má sídlo na adrese: Parková 27, 821 05 Bratislava. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže. V tomto roku – 2015 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na vylepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v Cirkevnej materskej škole Madony žitného ostrova zakúpením interaktívnej tabule a potrebného príslušenstva, edukačných pomôcok, ďalej na zvýšenie bezpečnosti detí v areáli škôlky úpravou oplotenia. Časť príspevkov chceme použiť na ďalšie odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika – radi by sme vybudovali výťah z dôvodu zvýšenia mobility našich poberateľov sociálnych služieb. Ďakujeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny. sestry dominikánky ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov:  Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141 Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane Vyhlásenie 2014 Vyhlásenie_2014_doc Dve percenta...

Nachádzali Boha v jeho odrazoch

Posledný februárový víkend sa na Pustom dvore v Ábelovej zišli dominikáni, laici a mladí, aby nadviazali na novembrové stretnutie venované otázke mladého človeka. Smerovanie našich úvah viedol sv. Dominik, muž dialógu a otvorených očí. Pýtali sme sa ako a kde hľadá Boha mladý človek a človek zasvätený. Skutočnosť Svätého Písma sa znova a znova vynárala ako kľúčová a neoddeliteľná súčasť tohto hľadania. Na záver stretnutia nám sr. Karola Dravecká ponúkla slová Tomáša Halíka, verne vystihujúce myšlienku, ktorá v nás po víkende zostáva: Jsem přesvědčen, že křesťanství zítřka…má a může být školou víry, naděje a lásky; školou podle ideálu středověkých univerzit, onoho společenství života, modlitby a studia, kde pravda byla hledána ve svobodné diskusi a druhým bylo předáno to, co bylo dříve promeditováno (podle zásady contemplata aliis tradere). Kristína...

Ako vyrozprávať príbeh

Ako vyrozprávať príbeh, ktorý trvá 800 rokov, v priebehu 30 minút? Nám sa to podarilo na návšteve v Šarišských Bohdanovciach. Ako? Celý príbeh sme vložili do jedného roka a rozložili ho na štyri ročné obdobia. Ale začnem od začiatku. V decembri, na začiatku Roka zasväteného života, nás navštívil pán farár z Bohdanoviec Pavol Štefúrik a pozval nás na návštevu do ich farnosti. Oni si totiž počas „Roka rehoľníkov“ pozývajú do svojej farnosti každý mesiac zástupcov rôznych reholí, aby ich spoznali a hlavne, aby poznali ich charizmu a poslanie.Vo februári sme do Bohdanoviec zavítali my, dominikánky, konkrétne sr. Patrícia, sr. Daniela a sr. Blažeja. To nedeľné popoludnie, ktoré bolo pred nami, ozdobené nádherným slnečným počasím, keď by ste  si zvolili radšej prechádzku do prírody, sa viacerí obyvatelia Bohdanoviec rozhodli stráviť s nami v kostole sv. Joachima a Anny. Spoločné stretnutie sme vlastne začali už ráno v našej komunite, keď sme sa modlili za duchovného otca a za všetkých obyvateľov farnosti. Popoludní sme sa najskôr pomodlili posv. ruženec a pokračovali prezentáciou o sv. Dominikovi, ktorý ako rozsievač na jar zasial semienko kázania pravdy Evanjelia a súcitu k dušiam, a potom ho cez založenie Rehole kazateľov cez leto pestoval. Jeseň, keď nastáva zber úrody, plodom Dominikovej charizmy je aj naša kongregácia, ktorá svoje poslanie kázať realizuje na miestach, kde sestry pôsobia, zamerané na ten posledný cieľ, ktorým je Boh a spoločenstvo s Ním v nebi, kde je všetko čisté a biele ako zima a sneh, pod ktorým úrodná zem oddychuje. Tak asi žijú naši dominikánski svätci a bratia a sestry, ktorí nás predišli do večnosti. Radostná a vzájomne obohacujúca atmosféra v kostole spôsobila, že sme sa nemohli dlho rozísť. Šikovné ženy pripravili chutné agapé, muži nalievali teplý čaj a my sme boli ako jedna veľká rodina. Ešte doma, keď sme o našej skúsenosti z Bohdanoviec rozprávali sestrám, sme boli plné dojmov z krásnych ľudí, ich príbehov, o ktoré sa s nami podelili a cítili sme, že hoci sme dávali, oveľa viac sme dostali. A za to nech je zvelebený Pán! sr....

Aby boli s Ním…

Posledný víkend pred Popolcovou stredou sa v priestoroch Základnej školy v Šarišských Michaľanoch stretlo okolo 50 mladých z Michalian a okolia, aby spoločne prežili „Day for you“ . Téma tohtoročného stretnutia bola „Aby boli s Ním“ (Mk 3,14). Mladí spoločne počúvali a v skupinkách uvažovali nad tým, čo znamená byť s niekým – čo znamená tvoriť vzťah s Bohom a s ľuďmi. V rámci programu mladí z Humenného predstavili scénku o Sedembolestnej Panne Márii. Vrcholom stretnutia mládeže bola sv. omša ktorú celebroval fr. Kristián OP. V homílii naďalej rozvíjal tému: „Aby boli s Ním“ a poukázal na rôzne aspekty pri vytváraní dobrých...

Mladí v kláštore

Pri príležitosti roku zasväteného života nás sestry dominikánky pozvali do ich komunity v Dunajskej Lužnej, aby sme mohli stráviť čas s nimi, no hlavne s Kristom. Aspoň na chvíľku sa naše životy stretli – tie ich boli pre nás povzbudením a naše vniesli medzi nich trošku mládežníckeho ducha. V sobotu sme po ceste a potulkách  Bratislavou dorazili konečne na miesto, ktoré bolo pre väčšinu z nás niečím novým a neznámym. Mali sme rôzne očakávania a predstavy, ako to v takomto väčšom kláštore môže byť. Postupne, či už pri modlitbe, sv. omši alebo v jedálni pri spoločných rozhovoroch boli mnohé naše otázky zodpovedané. Stačil iba milý úsmev i jednoduché slovo a my sme pochopili, že srdce sestier je otvorené naozaj pre každého. Vďaka ich jednoduchosti a otvorenosti sme vedeli lepšie pochopiť hĺbku zasvätenia sa. Hlavným cieľom našej návštevy však bola adorácia, ktorú sme si spoločne pripravili pre sestry a taktiež aj ľudí z farnosti. Jej hlavnou myšlienkou bol citát zo sv. písma: ,,Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.“ Spoločne sme v nej ďakovali nášmu Pánovi za všetkých zasvätených, odprosovali ho za tých, ktorí sa povyšujú nad inými a prosili za ľudí, ktorí chcú svoj život zasväcovať práve svojou každodennosťou. Tieto dni, ktoré sme strávili spolu mimo školského prostredia boli pre každého z nás akýmsi objavovaním. Spoznali sme nové miesta, ktoré sme ešte nevideli, spoznali sme ľudí, ktorých sme nikdy nestretli a pomedzi všetky skúsenosti sme mohli znova spoznávať a objavovať seba samých. Študenti GTA...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes