BRONZOVÉ OCENENIE DOFE 2020

V utorok 6. októbra 2020 k nám konečne dorazili certifikáty a bronzové odznaky pre našich trinástich Dofákov. Z rúk spoluzakladateľa a riaditeľa Národnej kancelárie DofE na Slovensku Mariána Zachara ich prevzali pani riaditeľka sr. Adriána a koordinátori programu na našej škole S. Fričová a L. Ružička. Keďže si toto ocenenie naši Dofáci nemohli prevziať osobne na slávnostnej ceremónii a ani pred našou školou od vedúceho Národnej kancelárie, urobili sme im malé prekvapenie. O 12.00 bolo počuť z ulice megafón. Študenti našej školy prerušili vyučovanie, aby mohli Dofákom vyjadriť svoje uznanie, a to potleskom a pokrikom z okien na ulicu. Malým porušením školského poriadku im spolužiaci a kamaráti vyjadrili veľký obdiv (pozn. mali sme jednorázový dišpenz od pani riaditeľky). Naši trinásti Dofáci počas uplynulého šk. roka, aj napriek sťaženým podmienkam (kvôli epidémii COVID-19) pilne pracovali na plnení si svojich cieľov. Na konci roka a počas prázdnin absolvovali dobrodružné expedície, na ktorých preukázali svoju odvahu a odhodlanie. Ocenenia si právom zaslúžia! A my im blahoželáme. V pondelok 26. októbra ich čaká online slávnostná ceremónia. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity. Mladí ľudia sa do programu zapájajú dobrovoľne, prostredníctvom licencovaných Miestnych centier DofE na Slovensku (jedným z nich sme aj my). Tu Dofáci získajú mentora, ktorý im pomôže v nastavení cieľa a poskytne im potrebnú podporu. Tím DofE na...

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy uzavrela mandátnu zmluvu na výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela “Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná” s úspešným uchádzačom verejného obstarávania Ing. Jaroslavom Kasášom. Zmluvu si môžete eť...

Sestry prijali Aktá XIII generálnej kapituly a pamätné listy

Počas uplynulých víkendov prebehli v komunitách v Košiciach, Petrovanoch a Dunajskej Lužnej formačné dni, ktoré boli zamerané na odovzdanie Ákt XIII. generálnej kapituly. Sestry sa oboznámili s analýzou aktuálnej situácie kongregácie a s Kongregačným plánom, ktorý cez konkrétne ciele ponúka smerovanie na nasledujúce šesťročie. V promulgačnom liste k Aktám XIII. generálnej kapituly poukázala sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, na tri dôležité výzvy: ísť k prameňu svätosti ako sv. otec Dominik: hľadieť na milosrdnú Tvár Boha a nechať sa premieňať stretnutím s dobrotivosťou vteleného Slova; posadiť sa so spolusestrami za jeden stôl, jesť a piť so vzkrieseným Kristom a vidieť svet Jeho očami – t. j. svet, kde je možné odpustenie, radostné vzájomné prijatie a kde vládne pokoj Veľkej noci; spolupracovať s inými a pokračovať v dominikánskej formácii laikov a mladých, ktorí sú aktívne zapojení do poslania kázať. Tieto výzvy im majú pomôcť napĺňať poslanie kongregácie, ktorým je kázanie – ohlasovanie radostnej zvesti ľuďom, ku ktorým sú poslané, v duchu hesla XIII. generálnej kapituly: Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus. Počas formačných dní si sestry pripomenuli smutné 70. výročie Akcie R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory. Pri tejto príležitosti sr. Karola odovzdala priamym účastníčkam Akcie R pamätné listy, ktoré im udelila Konfederácia politických väzňov a poďakovala im za odvahu a vernosť v povolaní. Vďaka ich odvahe a vernosti má rehoľný život svoje pokračovanie aj v súčasnosti. « ‹ z 2 ›...

Vtedy pred päťdesiatimi rokmi…

Dňa 11. októbra počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Hilár Štefurik OP v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, ďakovali sr. M. Miriam Sokolová a sr. M. Cyrila Gmitterová za 50 rokov rehoľného zasvätenia. Ich spolusestry zdieľali s nimi radosť a vďačnosť z daru povolania, a zároveň im vyprosovali milosť, aby svojím životom zviditeľňovali prvenstvo Boha a krásu života s Ním. Ako uviedla v príhovore sr. M. Cyrila, pre obe jubilantky bol tento čas obdobím hojných milostí, Božieho požehnania a osobnej skúsenosti, že Pán ako dobrý Pastier si ich viedol aj počas neľahkých a neistých dní prežitých v náboženskej neslobode. Cesta putovania v dominikánskej rodine, po ktorej začali odvážne a s nadšením kráčať pred päťdesiatimi rokmi, pokračuje ďalej. Každý deň je pre sestry výzvou začínať nanovo a nechať sa viesť Bohom, ktorý si ich vyvolil, aby boli pred Jeho tvárou sväté a nepoškvrnené v láske (porov. Ef 1,4). Pre sr. M. Miriam bol tento čas zvlášť výnimočný, keďže jej Pán pred dvoma týždňami doprial dožiť sa vzácneho životného jubilea – 90 rokov. Nech je zvelebený Boh za všetko, čo vykonal v jej živote....

Božie slovo znelo dňom i nocou…

Farnosť Tvrdošín, kde pôsobia nielen sestry našej kongregácie, ale aj bratstvo svätého Dominika a ružencové bratstvo, slávila Rok Božieho slova výnimočným spôsobom. Veriaci z farnosti sa mohli zúčastniť na „ČÍTANÍ BIBLIE DŇOM I NOCOU“. Išlo o nepretržité čítanie Božieho slova od prvej knihy Biblie Genezis, až po poslednú knihu Zjavenia svätého Jána. Božie slovo sa čítalo v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, v dňoch od piatku 25. septembra od 19:30 do stredy 30. septembra 2020, keď v deň spomienky sv. Hieronyma bol ukončený Rok Božieho Slova. Čítanie bolo prerušené len v čase slávenia svätej omše. Do čítania Božieho slova sa zapojilo viac ako 280 lektorov a podarilo sa im prečítať celú Bibliu. „Cieľom tohto čítania bolo, aby nám celé Božie slovo zaznelo vo dne i v noci, „či bdieme a či spíme“. Veríme, že toto výnimočné čítanie Božieho slova v našej farnosti zapálilo v nás túžbu čítať ho denne, aby nás premieňalo a zjednocovalo s Kristom – Vteleným Slovom. Nech nás v tom povzbudzuje Panna Mária, Matka Večného Slova, ktorá všetky tieto slová nosila v srdci a premýšľala o nich,  a sv. Hieronym, milovník a znalec Božieho slova.“ Sr. Daniela...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes