Dominikánky slávia bl. Imeldu

Kongregácia sestier bl. Imeldy slávi v pondelok 11. mája sviatok svojej malej patrónky, ktorá sa nemohla dočkať, kedy už príjme svojho Ježiša v podobe chleba. Keď videla radosť sestier, ktoré ho už prijímali, bola nedočkavá stále viac. 11. máj 2020 pripadá na pondelok, deň po piatej nedeli vo veľkonočnom období, keď mnohí veriaci po viacmesačnej prestávke mohli konečne prijať svojho Pána ako chlieb života. Niektorí boli možno nedočkaví, iní nie. V dnešnom svete, viac ako kedykoľvek pred tým, je potrebné, aby svet videl radosť sestier, ktoré sa živia svojím Bohom, a v ktorých Duch Svätý prebúdza túžbu po jedinom a pravom Dobre nebeského pokrmu. Sr. Rajmunda Páleníková pri príležitosti sviatku bl. Imeldy pripomína svojím spolusestrám: „V príbehu emauzských učeníkov to bol Duch Svätý, ktorý v nich pôsobil, „rozohňoval“ ich srdcia, keď Ježiš s nimi hovoril, a dával im silu ísť a svedčiť. Títo dvaja učeníci ho najskôr nepoznali. Takto je to často s nami. Hľadíme na Ježiša, no nevidíme ho. Hľadáme ho, no nemôžeme ho nájsť. Načúvame jeho slovám, no nepočujeme ich. Učeníkom sa otvorili oči a spoznali vzkrieseného Krista až pri „lámaní chleba“. V tej chvíli ich naplnila taká veľká radosť, že boli odhodlaní vrátiť sa ešte v ten istý deň do Jeruzalema, aby rozpovedali ostatným, čo sa im prihodilo. Aj nám chce Ježiš skrze Ducha Svätého dať všetko to, čo dal svojim učeníkom. Aj pre nás je potrebné, aby Sväté písmo a Eucharistia boli hlavnými prameňmi stretnutia so vzkrieseným Kristom, ktorý vytvára spoločenstvo medzi nami, a posiela nás vyjsť a ohlasovať...

Mojou hlavnou pohnútkou bolo, je a bude až do konca posväcovať sa a robiť dobro druhým.

Tieto slová boli životným mottom sr. M. Beáty Anny Gubačovej, ktorú si Pán dňa 4. mája 2020 vo veku 88 rokov života povolal k sebe. Narodila sa 13. marca 1932 v Kendiciach pri Prešove. Mala štyroch súrodencov. Dňa 1. augusta 1947 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Košiciach, kde dňa 15. novembra 1949 prijala na znak vstupu do noviciátu rehoľné rúcho. V auguste 1950 došlo v rámci likvidácie kláštorov k tzv. akcii „R“, dôsledkom ktorej bola sr. M. Beáta spolu s ostatnými sestrami násilne vyvezená z Košíc do rôznych sústreďovacích kláštorov. Najskôr do Kostolnej pri Trenčíne, kde dňa 12. novembra 1950 zložila prvé sľuby, potom do Krásnej Lípy v severných Čechách a krátko na to do Malej Štáhle u Rýmařova. Počas rokov 1953 – 1961 pôsobila sr. M. Beáta v Ústave sociálnej starostlivosti v Mlynskom seku, kde sa s láskou venovala deťom. Ďalšími miestami jej pôsobenia boli Slovenská Ľupča a Jiřetín pod Jedlovou. V r. 1962 – 1968 pracovala sr. M. Beáta v Domove dôchodcov v Libniči. Od roku 1969 do 1996 pôsobila sr. M. Beáta v Dojčenskom ústave v Novej Lipnici, kde poskytovala trpezlivú a láskavú starostlivosť malým deťom. Dňa 14. júla 1957 tu zložila doživotné sľuby.  Po páde komunistického režimu na podnet vdp. Štefana Dragúňa začala sr. M. Beáta s veľkým nadšením a láskou navštevovať chorých a starších ľudí v Dunajskej Lužnej. Pravidelne viedla i modlitbové stretnutia s miestnymi farníčkami. Tie, ktoré sa na týchto stretnutiach nemohli zúčastniť, chodievala navštevovať a povzbudzovať do ich domovov. Chorým a nevládnym ľuďom vo farnosti vždy ochotne zabezpečila aj kňaza, aby mohli prijať sviatosť zmierenia, Eucharistiu a sviatosť pomazania chorých. Svoje poslanie takto napĺňala v darovaní sa pre druhých cez skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Od roku 1996 žila v spoločenstve svojich spolusestier v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde ako dôchodkyňa vypomáhala na kláštornej vrátnici a podľa potreby sa zapájala do domácich prác. Jeseň svojho života prežívala vo veľkej vďačnosti a odovzdanosti do Božích rúk. Denne obetovala svoje modlitby a utrpenia za potreby Cirkvi, dominikánsku rehoľu, kongregáciu a za príbuzných. Nech odpočíva...

Zomrela sr. M. Beáta Gubačová OP

Dňa 4. mája 2020, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša milovaná sestra M. Beáta Anna Gubačová OP. Pohrebné obrady sa uskutočnia v piatok 8. mája 2020 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. Sv. omšu za našu spolusestru budeme sláviť po pohrebných obradoch vo farskom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej....

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes