Špecifický cieľ – kázanie

Kázanie je špecifickým cieľom, ktorý vyjadruje podstatu dominikánskeho života. Tento cieľ vyplýva aj zo samotného názvu Rehoľa kazateľov, ktorý udelil pápež Honórius III. bratom sv. Dominika. Kázanie je zamerané na všeobecný cieľ, ktorým je záchrana duší.
Kázanie nemôže byť chápané len v úzkom slova zmysle ako ohlasovanie Slova, ale aj ako svedectvo života.
Kázanie ako apoštolská činnosť vyviera z kontemplácie, a zároveň kontemplácia nachádza v kázaní svoj podnet. Kontemplácia a apoštolská činnosť v dominikánskom živote nie sú dva po sebe nasledujúce momenty, ale dva súčasné momenty. Predmetom kázania je vždy to, čo je prekontemplované. Slovo, gestá a činnosť sú len znakmi, ktoré napomáhajú vyjadriť ovocie vlastnej kontemplácie. Kázanie je v podstate kontempláciou, ktorá opätovne smeruje k činnosti.
Dominikánska spiritualita je charakterizovaná nasledovnými podstatnými prvkami dominikánskeho života: komunitný život, zachovávanie evanjeliových rád, štúdium, spoločná modlitba a rehoľná observancia. Prostriedky, ktoré napomáhajú rehoľnej observancii, sú: klauzúra, silencium, habit a skutky pokánia.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes