Hybná sila dominikánskeho života – Caritas veritatis

caritas veritatisV živote sv. Dominika mala láska zvláštny charakter. Láska k Bohu bola pre neho predovšetkým láskou k Božej pravde: caritas veritatis. Táto láska viedla jeho život a urobila z neho kontemplatívneho človeka a apoštola. Caritas veritatis vyjadruje aj dominikánsky spôsob života ako milovať Boha. Je to špecifický znak dominikánskej spirituality. Nasledovníci sv. Dominika zasväcujú svoj život pravde: milujú Pravdu, študujú ju, kontemplujú, žijú, ohlasujú a bránia.

Charizma sv. Dominika je výstižne vyjadrená citátom od sv. Tomáša Akvinského: „Contemplari et contemplata aliis tradere“- kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie. V živote nasledovníkov sv. Dominika sú teda dôležité dva neoddeliteľné momenty: hľadanie pravdy a darovanie pravdy. Nadobudnutie pravdy vyúsťuje do ohlasovania Slova a ohlasovanie vyviera z plnosti kontemplácie.

Pre bratov a sestry sv. Dominika je štúdium pravdy neoddeliteľnou súčasťou života. Nejde len o nadobúdanie čiastkových pravdivých poznatkov, ale aj o spoznávanie úplnej pravdy, ktorou je Kristus – Pravda, ktorá jediná má moc spasiť. Táto Pravda, prehlbovaná v štúdiu a modlitbe, sa stáva živou a konkrétnou v kontemplatívnom nazeraní na človeka, život a svet.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes