Currently Browsing: Články

Nekážem ja, ale káže vo mne Kristus

Sestry dominikánky začali sláviť generálnu kapitulu dnes: 6.augusta 2020. A o rok neskôr 6. augusta 2021 si celá dominikánska rodina pripomenie výročie 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. Pri tejto príležitosti magister rehole fr. Bruno Cadoré OP vyzval celú dominikánsku rehoľu, aby čerpala z prameňa svätosti, ktorá z Dominika urobila kazateľa. Sv. Dominik ako kazateľ milosti celým svojím bytím odzrkadľoval život Krista kazateľa. Slovami apoštola Pavla by sme mohli o ňom povedať: „Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus“ (porov. Gal 2, 20). Dcéry sv. Dominika sa mu chcú pripodobniť nasledovaním a preto si stanovili, že počas svojho trinásteho zhromaždenia na kapitule v Košiciach sa budú zaoberať témou Dominikovej svätosti. Obracajú sa na všetkých bratov a sestry vo sv. Dominikovi, aby ich zasadnutie sprevádzali...

Ak váhate, prihláste sa!

Sestry dominikánky otvárajú už tretí ročník, kurzu “Povolaným nablízku”, ktorý je zameraný na rozpoznanie životnej cesty. Bližšie informácie nájdete v prílohe. Povolaným nablízku...

Rozšírenie kapacity Cirkevnej materskej školy Madony žitného ostrova

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získala nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych fondov vo výške 399 665,-  EUR na realizáciu projektu Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná. V schválenom projekte ide o Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej nadstavbou a komplexnou obnovou budovy, a k nej prislúchajúceho areálu s obstaraním materiálno-technického vybavenia. Celkový rozpočet projektu je 420 700,- eur. Viac informácií o projekte nájdete v prílohe č. 1 a podrobnejšie informácie v prílohe č. 2. Príloha č. 1 Príloha č....

Tanec „osvietených“

Možno nie každý sa dokáže stotožniť s tvrdením Pavla VI., že svet je v tiesni pre nedostatok myslenia. Odvážim sa urobiť posun vo význame týchto slov a kladiem si otázku, či nie je Cirkev v tiesni pre nedostatok „myslenia“ o Eucharistii? Živá prítomnosť vzkrieseného Krista vo sviatosti Lásky je zriedkavo spájaná s myslením, skôr ju vzťahujeme na  citové prežívanie a túžbu. Človeka milujúceho Eucharistiu si predstavujeme ako kľačí a adoruje pred svätostánkom a ako s oslavnou piesňou vyjadruje radosť z prítomnosti Najsvätejšej Sviatosti pri slávení svätej omše. Vidíme ho bežať do kostola s knižkou v ruke a zotrvávať v ňom dlhé hodiny. Nedávno mi brat Mannes poslal dva obrazy s komentárom: „ako v nebi, tak i na zemi – jeden kruh, jeden tanec“. Na prvom obraze tancujú anjeli a svätí v nebi, čo nie je nič mimoriadne. Zvláštne je však, že veľmi podobné usporiadanie postáv nájdeme aj na druhom obraze, ktorý predstavuje umývanie nôh pri poslednej večeri. Tak na obraze neba ako aj poslednej večere sú postavy usporiadané do kruhu akoby tancovali. Fra Angeliko týmto spôsobom naznačuje ako zmýšľa o Eucharistii a že existuje nádherná symbióza medzi radosťou v nebi a službou tu na zemi. Prvého augusta si pripomíname mučenícku smrť bl. Piera Claverieho. Verím, že je už naplno vtiahnutý do víru nebeského tanca. Stalo sa to aj vďaka jeho mysleniu tu na zemi. Vo svojich listoch z Alžírska píše: „Nie je svätosť, ku ktorej nás Ježiš pozýva a o ktorú sa s nami chce podeliť, v prvom rade „osvietením“ – novým pohľadom na druhých, s ich svojbytnosťou a jedinečnosťou, bez mýtov a predsudkov?“ O svoju svätosť sa s nami Ježiš delí pri stole Božieho tela mimoriadnym spôsobom. A delí sa tak s nami aj so svojím jedinečným pohľadom na druhých. Naše spoločenstvo s ním začína byť reálne, keď postupne zmeníme mentalitu posudzovania a vylúčenia druhých a už tu na zemi začneme spĺňať predpoklady pre tanec na nebi. Slávením Eucharistie vyjadrujeme nádej, že v nebi bude jeden tancujúci ľud na oslavu Boha so všetkými, pre ktorých Ježiš vylial svoju drahocennú krv. Sr. Karola Dravecká...

Pieseň vďačnosti Ti spievam, Pane môj…

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Dome Ružencovej Panny Márie v Bratislave veľkú vďačnosť Bohu za dar života sestry Gabriely Bielikovej, ktorá 1. júla 2020 oslávila svoje okrúhle 50. narodeniny. Zároveň jej poďakovali za roky naplnené láskou a službou pre iných a za všetko, čo im Boh cez jej prítomnosť denne dáva. „Vďačnosť je bránou k hojnosti“.  Ak dokážeme byť vďační za všetky prejavy lásky, štedrosti, dôvery a súcitu, ktorých sa nám dostalo, umožníme, aby nám Duch Svätý daroval novú silu a sviežosť, ktoré dokážu obnoviť náš život. A napokon najkrajšia vďaka za Božie dary spočíva v tom, že ich podávame ďalej. Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme sestre Gabriele Božie požehnanie, aby svojím životom spievala každý deň vo svojom srdci pieseň vďačnosti za nekonečnú Božiu lásku a dobrotu a s radosťou odovzdávala iným to, čo ona sama cez všetky dobrodenia od Pána...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes