Budem ťa oslavovať a chváliť uprostred zástupov…

Týmito slovami piesne vyjadrili sestry v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej 20. júna 2021 chválu a vďaku Trojjedinému Bohu za dar života sr. M. Reginy Lešovej, ktorá sa dožila životného jubilea 70. narodenín a sr. M. Amáty Súkeníkovej, ktorá oslávila 60. narodeniny.

V kruhu svojich spolusestier si jubilantky zaspomínali na roky mladosti, rehoľnej formácie, na roky aktívnej služby pri napĺňaní ich poslania.  Prežili život popretkávaný radosťami, mnohými prekvapeniami, ale i skúškami, ktoré ich naučili viac dôverovať a spoliehať sa vo všetkom na Boha.

Do ďalších rokov prajeme a vyprosujeme našim sestrám Božie požehnanie. Nech Boh, ktorý je láska, obnovuje a pretvára ich srdcia, aby i naďalej svojimi modlitbami, obetami a malými skutkami rozsievali semienka Božej lásky. Nech ich kráčanie za Kristom je plné radosti, aby i naďalej deň čo deň chválili Pána za Jeho nekonečnú dobrotu a starostlivosť…

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes