O čom vlastne bude kurz “Povolaným nablízku”? 

Sestry dominikánky ponúkajú všetkým dievčatám, ktoré hľadajú svoje povolanie 5 víkendových stretnutí. Stretnutia sú postavené na štyroch pilieroch: 1. SPOLOČENSTVO – spoločné stolovanie so sestrami, spoločenské hry, spoločná príprava večere, prechádzky a výlety 2. MODLITBA – sv. omša, liturgia hodín, adorácia, lectio divina, ruženec 3. ŠTÚDIUM – čítanie textov, prednášky, moderované diskusie 4. DOPREVÁDZANIE PRI ROZLIŠOVANÍ – na úrovni spoločenstva a na osobnej úrovni.  Témy jednotlivých stretnutí na seba nadväzujú a úzko súvisia s rozlišovaním povolania.  OKTÓBER/ BOH V MOJOM ŽIVOTE Život modlitby – Ako mi modlitba môže pomôcť pri rozlišovaní povolania? Počas víkendu bude vytvorený dostatočný priestor pre osobné stíšenie a stretnutie s Bohom počas sv. omše, adorácie a komunitnej modlitby. Zameriame sa na uvedenie celého kurzu, ktorého súčasťou bude modlitba Božím Slovom,  osobná modlitba a duchovné doprevádzanie. NOVEMBER/ PRAVDA O MNE Sebapoznanie, sebaprijatie – Prečo je dôležité poznanie seba a sebaprijatie? Ak spoznávam seba, objavujem nové horizonty a vlastné možnosti. Na stretnutí budeme vychádzať z textov sv. Kataríny Sienskej, ktorá dávala veľký dôraz na poznávanie seba a Boha súčasne. Pokúsime sa formou aktivít a meditáciou nahliadnuť do hlbín svojho vnútra. DECMEBER/ CESTA, KTOROU KRÁČAM Boží projekt v mojom živote – Aká je moja cesta? Má moja cesta cieľ? Prameňom, z ktorého budeme čerpať, budú listy apoštola Pavla. Apoštol Pavol, ktorý dospel k idei o existencii Božieho projektu, objavil, že Boh je jeho autorom a človek je ten, ktorý má v Božom projekte významné miesto a svoju cestu, ale… Apoštol Pavol nás teda bude sprevádzať a pomôže nám poodkryť našu cestu. Spoločným uvažovaním a skúmaním Ef 1,3-14 a Rim 8,28-30 sa pokúsime pochopiť Boží projekt a zadefinovať našu cestu v Božom projekte. FEBRUÁR/ VYBAVENÝ NA CESTU Milosť a dary Ducha Svätého – „Kto je v Kristovi napojený, je nové stvorenie. Staré sa pominulo a hľa – povstalo nové.“ (porov. 2 Kor 5, 17) V čom spočíva novosť kresťanského života? Na stretnutí prehĺbime tému milosti a jej úlohu pri rozlišovaní povolania. Prekážky na ceste – Čo mi bráni, aby som lepšie spoznala svoju cestu povolania? Mnohí mladí ľudia majú strach darovať svoj život niekomu, nedostatočne dôverujú, prepadávajú pochybnostiam. Počas víkendu budeme hľadať možnosti, ktoré nám dáva Boha, aby sme tieto prekážky prekonali. MAREC/ ROZHODNI SA A VYKROČ Rozlíšenie – Boh sa prihovára človeku prostredníctvom myšlienok a citov, ale len evanjeliové rozlišovanie pomáha hľadať  predovšetkým Božie kráľovstvo. Cieľom stretnutia je uvedomiť si, že tak manželstvo ako aj zasvätený život majú svoje pevné miesto v Božom projekte spásy. Ako môžem v tomto Božom projekte nájsť to, čo mi je vlastné. Rozhodnutie – Ako je možné urobiť veľký krok do blízkeho neznáma? V závere kurzu odznejú svedectvá...

Boh nás volá po mene aj cez nepokoj a silnú túžbu

Sestry dominikánky na začiatku októbra 2023 otvárajú už piaty ročník kurzu rozlišovania povolania pre dievčatá a mladé ženy vo veku od 18 do 30 rokov. Ich komunita v Dunajskej Lužnej sa aj nasledujúci rok stane miestom prijatia a láskavej doprevádzajúcej modlitby, aby účastníčky vedeli rozoznať jedinečný Ježišov hlas, ktorý ich volá, či už cez nepokoj alebo silnú túžbu, aby ho nasledovali bližším spôsobom.  V otváracom ceremoniáli SDM v Lisabone zazneli tieto slová Sv. Otca Františka:  „Neboli sme pozvaní automaticky, boli sme pozvaní po mene. Pomyslime na to: Ježiš ma zavolal mojím menom. Sú to slová zapísané do srdca. A potom pomyslime na to, že sú zapísané dovnútra každého z nás, do našich sŕdc, a tvoria určitým spôsobom dôvod tvojho života a zmysel toho, kým sme. Bol si pozvaný po mene! Nikto z nás nie je kresťanom náhodou: všetci sme boli povolaní po mene.“ Ten istý pápež píše v liste pri príležitosti 60. svetového dňa modlitieb za duchovné povolania:  „Fantázia Boha, ktorý nás volá, je nekonečná. A jeho iniciatíva a bezplatný dar čakajú na našu odpoveď. (…) A niet šťastia a plnej sebarealizácie bez toho, aby sme druhým neponúkli nový život, ktorý sme našli.“ Kurz „Povolaným nablízku“ môže pomôcť všetkým prihláseným k tomu, aby sa naučili počuť Boha a jeho hlas v ich živote a rozhodli sa nasledovať Ježišovu bezpodmienečnú lásku, či už v manželskom alebo zasvätenom spôsobe života. Sestry im v priateľskom spoločenstve počas piatich víkendov vytvoria priestor pre možnosť tichého a nenásilného rozlišovania, odvážneho pomenovania pocitov a hľadania rozumových...

Nech je zvelebený Boh, lebo On dal život mojej duši!

Sestry dominikánky vzdávali vďaky za 50 rokov života dvoch svojich spolusestier. Sr. M. Sávia Kassaiová a sr. M. Jozefa Petríková oslávili toto jubileum 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej. Za všetky obdržané dobrodenia a milosti zvelebovali Pána zvlášť počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP. Sr. M. Karola Dravecká, generálna predstavená, sa jubilantkám v mene kongregácie prihovorila týmito slovami: „Sme radi, že môžeme byť teraz s vami a oslavovať Pána. Neviem, za čo vy dnes oslavujete Pána, za čo cítite najväčšiu vďačnosť, ale ja osobne cítim veľkú vďačnosť za to, že vám dáva príležitosť každý deň spoznávať tú úžasnú pravdu, že ste stvorené na Jeho obraz, že vám dáva slobodu, aby ste tento obraz napĺňali, a že vás každý deň volá k tomu, aby ste milovali – svoje spolusestry, aj všetkých ľudí. Veľká vďaka za všetko, vďaka Bohu za váš život a prajeme vám, aby sa vám darilo stále viac podobať sa Mu.“ Sestrám jubilantkám srdečne blahoželáme a vyprosujeme im hojnosť Božieho požehnania a milostí na ďalšej ceste...

Túžim Teba poznať viac…

Dňa 27. augusta obnovila svoje rehoľné zasvätenie v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy sr. M. Terézia Zambojová. Pri slávení sv. omše, ktorú celebroval P. Konštanc Adam OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, za prítomnosti sestier obnovením rehoľných sľubov opäť potvrdila svoju túžbu rásť v poznaní Krista, nechať sa ním premieňať a darovať sa v službe druhým. Hlbiny jej duše v tejto významnej chvíli výstižne poodkrývajú aj slová piesne, ktoré odzneli počas slávenia Eucharistie a ktoré sr. Terézia zdieľala s prítomnými hosťami:  „Tvoja láska vzala mi dycha zmenila môj svet.Len na tom záleží –byť s Tebou navždy,stále bližšie k Tebe kráčať,v Tvojej hĺbke sa rozplývať.Túžim poznať viac,Teba poznať viac. Tvoja láska zmysel dávaa všetko prekonáva.“Sr. Terézii vyprosujeme na jej ďalšej ceste v nasledovaní Krista a pri uskutočňovaní zvereného poslania hojné Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a radostné...

Sv. Dominik rozžiaril srdcia mnohých

V Petrovanoch v konvente a Domove sv. Dominika oslávili dňa 5. augusta slávnosť sv. Dominika. Stretli sa zástupcovia celej dominikánskej rodiny – bratia dominikáni, členovia laického spoločenstva sv. Dominika z Petrovian i z Kendíc, mladí z ADOMU, spolupracovníci, priatelia a aj sestry dominikánky. Celý týždeň sa ťažko rozhodovalo, či sláviť vonku alebo vo vnútri, keďže predpoveď počasia nebola dobrá. Počas dopoludnia boli Petrovany v dažďoch, no popoludní sa vyčasilo a všetko začalo žiariť. Cez spoločnú modlitbu sv. ruženca, slávenie sv. omše a svedectvá niektorých prítomných sa rozžiarili aj srdcia. Skupina „Boží šramot“ vyšramotila počas slávenia krásne melódie a piesne, ktoré dodávali slávnosti veľkoleposť a pohýnali k väčšej oslave Toho, kto dal Cirkvi a všetkým ľuďom sv. Dominika za priateľa, otca, hýbateľa, inšpirátora…  A ako ku každej slávnosti patrí agapé – hody bratskej lásky, aj v Petrovanoch sa hodovalo a prítomní sa tešili, že sú spolu, že sa môžu zdieľať vo vzájomnej láske a upevniť vzťahy priateľstva. Sv. Dominik, ty si sľúbil svojim bratom, že im budeš nápomocný aj po svojej smrti, prosíme ťa, oroduj za nás!Za všetko vďačné sestry dominikánky z...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes