S médiami o Roku zasväteného života

Vzájomne spoznať svet médií so svetom rehoľníkov. To bol cieľ  neformálneho stretnutia rehoľníkov s médiami, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. januára v Bratislave, v priestoroch františkánskeho refektória. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia médiá z deviatich rôznych médií a rehoľníci z rôznych oblastí pôsobenia. (Zdroj...

Blízki Bohu i ľuďom

V rámci Roku zasväteného života bol pre sestry dominikánky druhý januárový víkend výnimočný tým, že do komunity v Dunajskej Lužnej prijala pozvanie sr. Dagmar Kráľová – saleziánka, aby sa medzi sestrami  podelila so svojimi úvahami na tému: Význam zasväteného života vo svetle Božieho slova v dnešnej dobe. Prednáška sestry Dagmar podnietila spoločnú reflexiu nad otázkami: Čo je v dnešnom rehoľnom živote najdôležitejšie? Je to naša identita – kto som? Alebo naša významnosť – čo robím? Sr. Dagmar zdôraznila, že nie je možné klásť tieto dva aspekty do protikladu: „Prílišné zdôrazňovanie identity vedie k fundamentalizmu“ a zároveň „prílišná snaha o spoločenskú významnosť za akúkoľvek cenu vedie k strate identity“. Ako udržať rovnováhu medzi týmito dvoma zdanlivými protikladmi? Odpoveď môžeme nájsť v osobe Ježiša, On neustále plnil vôľu svojho Otca a zároveň bol blízky ľuďom, zvlášť tým, ktorí to najviac potrebovali. Rehoľný život ako praktické, láskyplné a vytrvalé učeníctvo znamená byť pri Ježišových nohách a zároveň byť v blízkosti...

Európske sestry dominikánky sa stretli v Düsseldorfe

Kláštor sv. Kataríny Sienskej, ktorý je domom sestier dominikánok v Düsseldorfe – Angermunde (Nemecko) sa v dňoch od 2. do 4. januára 2015 naplnil ďalšími sestrami dominikánkami z rôznych častí Európy (Nórsko, Nemecko, Litva, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko a Španielsko). Témou tohoročného stretnutia DSE (Dominican Sisters of Europe) bolo „Milosrdenstvo Božie a vaše“ – sesterská podpora a napomínanie. Podnetnou prednáškou s názvom „Sv. Tomáš Akvinský o bratskom napomínaní a kapitula priestupkov“ oslovil prítomné sestry fr. Vivian Boland OP, vikár magistra rehole. Vo svojom príhovore sa fr. Vivian zamýšľal nad skutočnosťou, že v súčasnosti niektorí bratia a sestry v reholi vyjadrujú potrebu uzmierenia alebo vzájomného odpustenia na komunitnej úrovni. Pre tento významný moment v spoločnom živote komunity sa v minulosti rezervoval priestor v tzv. kapitule priestupkov, ktorá však vzhľadom na svoju nízku efektívnosť a skôr povrchnosť bola z mnohých spoločenstiev odstránená.  A tak sa v súčasnosti pociťuje potreba niečím ju nahradiť. Milosrdenstvo je výhradnou vlastnosťou Boha.  Avšak keď človek nasleduje Krista, je tiež vyzvaný, aby preukazoval milosrdenstvo vo forme odpustenia svojim blížnym. Sr. Pilar del Barrio zo Španielska nás oboznámila s prítomnosťou sestier dominikánok pri OSN v New Yorku, ktoré sa angažujú za podporu ľudských práv a ochranu dôstojnosti najmä žien na celom svete. Základné ľudské práva sa, žiaľ, v mnohých častiach sveta hrubo porušujú, v dôsledku čoho musia mnohí ľudia trpieť, znášať znevažovanie svojej dôstojnosti a mnohí denne bojujú o prežitie. Všetko, čo sa deje vo svete, sa dotýka aj každého z nás. Toto medzinárodné stretnutie bolo pre mňa veľmi obohacujúce, pretože sme mohli spoločne ako sestry dominikánky zdieľať náš život a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. Spoločenstvo, ktoré sme po tieto dni vytvorili, sme upevňovali aj počas slávenia Eucharistie a modlitby ranných a večerných chvál, ktoré prebiehali v spleti rôznych jazykov. Nezabudnuteľný bol aj sobotný kultúrno-zábavný večer, pri ktorom sme mali možnosť ochutnať aj špeciality z krajín, ktoré sme zastupovali. Slovenské korbáče a parenice boli hodnotené veľmi pozitívne. Zdieľali sme tak spoločne stôl s duchovným pokrmom – Chlebom života, ktorým je Kristus a jeho Slovo, aby sme posilnili naše duše, a tiež stôl s pokrmom pre naše telá, aby boli pripravené k službe a darovaniu sa pre druhých. Sr. Gabriela...

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes